Algemene voorwaarden

Versie: september 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. USA Roadtripplanner: de eenmanszaak USA Roadtripplanner, statutair gevestigd te Tegelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68517343.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met USA Roadtripplanner een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die USA Roadtripplanner voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het opstellen van een uitgebreid persoonlijks reisplan op maat naar aanleiding van wensen, behoeften en interesses van de klant met een inclusief boekingsplan en instructies en het verkopen van kant-en-klare reisvoorstellen in e-book vorm.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen USA Roadtripplanner en klant krachtens welke USA Roadtripplanner de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Website: www.usaroadtripplanner.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door USA Roadtripplanner gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen USA Roadtripplanner en de klant.

2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met USA Roadtripplanner of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van USA Roadtripplanner en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door USA Roadtripplanner zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1.  Offertes van USA Roadtripplanner zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. USA Roadtripplanner zal in de offerte/aanbieding aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte/op de website genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte/op de website staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van USA Roadtripplanner met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft USA Roadtripplanner het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Alle door USA Roadtripplanner gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.5. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. USA Roadtripplanner behoudt zich het recht voor om vooraf te factureren of een aanbetaling  van 50% te vragen. Na betaling van de factuur zal USA Roadtripplanner de opdracht gaan uitvoeren. USA Roadtripplanner biedt de klant de mogelijkheid om de factuur in vooraf overeengekomen termijnen te voldoen.

3.7. USA Roadtripplanner behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. USA Roadtripplanner behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. USA Roadtripplanner is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.10 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door USA Roadtripplanner afhangt van feedback of imput van de klant, is USA Roadtripplanner nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. USA Roadtripplanner is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop USA Roadtripplanner zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een offerte betreffende het bedoelde traject of welke overeenkomst dan ook, dan is USA Roadtripplanner bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei (schriftelijke) wijze een mededeling aan USA Roadtripplanner verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal USA Roadtripplanner binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de opdracht/diensten.

4.4. USA Roadtripplanner heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en USA Roadtripplanner zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met USA Roadtripplanner wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien USA Roadtripplanner, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is USA Roadtripplanner gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die USA Roadtripplanner in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door USA Roadtripplanner uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. USA Roadtripplanner treedt slechts als reis assistent op. Derhalve zal er nooit een overeenkomst tussen de klant en USA Roadtripplanner tot stand komen met betrekking tot het boeken van een reis.

4.9. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. USA Roadtripplanner zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR USA ROADTRIPPLANNER

5.1. USA Roadtripplanner garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. USA Roadtripplanner spant zich in om de gegevens die USA Roadtripplanner voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient USA Roadtripplanner met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. USA Roadtripplanner is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en USA Roadtripplanner tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.5. USA Roadtripplanner is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van USA Roadtripplanner en/of overige promotionele uitingen van USA Roadtripplanner.

5.6. USA Roadtripplanner werkt online samen met haar klanten. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met USA Roadtripplanner een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.7. USA Roadtripplanner levert de reisinformatie aan de klant onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen waarop USA Roadtripplanner geen invloed heeft.

5.8. Reserveringen voor vluchten of accommodaties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van USA Roadtripplanner. De klant dient zelf zorg te dragen voor reserveringen en/of boekingen. Prijzen of beschikbaarheid hiervan kunnen wijzigen.

5.9. In aanvulling van artikel 5.8. adviseert USA Roadtripplanner de klant zo snel mogelijk na het ontvangen van het reisplan de reserveringen en/of boekingen uit te voeren.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient USA Roadtripplanner te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht USA Roadtripplanner onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar USA Roadtripplanner om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan USA Roadtripplanner zijn verstrekt, heeft USA Roadtripplanner het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt USA Roadtripplanner steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door USA Roadtripplanner geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan USA Roadtripplanner binnen 7 dagen na oplevering van het reisplan. De klant vrijwaart USA Roadtripplanner één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle gegevens als omschreven in artikel 6.2 die USA Roadtripplanner nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze gegevens is USA Roadtripplanner niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer USA Roadtripplanner inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. USA Roadtripplanner is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en USA Roadtripplanner tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. USA Roadtripplanner mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan USA Roadtripplanner.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.15. USA Roadtripplanner kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door USA Roadtripplanner te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door USA Roadtripplanner opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant.

7.2. Een door USA Roadtripplanner vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt USA Roadtripplanner niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien USA Roadtripplanner, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door USA Roadtripplanner mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan USA Roadtripplanner beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Wanneer de levering door USA Roadtripplanner onverhoopt vertraging oplevert, zal USA Roadtripplanner dit per e-mail aan de klant mededelen. Mocht USA Roadtripplanner besluiten op dat moment de opdracht te annuleren zal dit in overleg met de klant plaatsvinden.

7.7. Indien een situatie als in artikel 7.6. zich voortdoet en de factuur door de klant reeds is betaald, zal USA Roadtripplanner zorgdragen voor restitutie van het reeds betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 10 werkdagen het reeds betaalde bedrag terug op het door hem opgegeven bankrekeningnummer.

7.8. Aan de leveringsplicht van USA Roadtripplanner zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door USA Roadtripplanner geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door USA Roadtripplanner verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. USA Roadtripplanner biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan USA Roadtripplanner besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan USA Roadtripplanner besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft USA Roadtripplanner voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat USA Roadtripplanner elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt USA Roadtripplanner zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door USA Roadtripplanner verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan USA Roadtripplanner kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal USA Roadtripplanner een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door USA Roadtripplanner geleverde diensten blijven eigendom van USA Roadtripplanner totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan USA Roadtripplanner zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, reisplannen- en adviezen, foto’s, teksten, websites, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij USA Roadtripplanner tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door USA Roadtripplanner geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van USA Roadtripplanner, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van USA Roadtripplanner en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van USA Roadtripplanner.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door USA Roadtripplanner ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van USA Roadtripplanner, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door USA Roadtripplanner geleverde diensten blijven eigendom van de klant.
9.6. USA Roadtripplanner is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van USA Roadtripplanner plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant USA Roadtripplanner vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft USA Roadtripplanner recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen USA Roadtripplanner en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. USA Roadtripplanner kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. USA Roadtripplanner aanvaard geen aansprakelijkheid voor foutieve of gewijzigde informatie welke van derden afkomstig is, overmacht situaties zoals genoemd in artikel 11, het fluctueren van prijzen, beschikbaarheid van vluchten en of accommodaties, internetstoringen, overboekingen en conflicterende boekingen in verband met het gegeven advies.

10.3. Indien USA Roadtripplanner onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan USA Roadtripplanner uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is USA Roadtripplanner dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van USA Roadtripplanner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan USA Roadtripplanner toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. USA Roadtripplanner sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door USA Roadtripplanner geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van USA Roadtripplanner.

10.6. USA Roadtripplanner is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart USA Roadtripplanner voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van USA Roadtripplanner.

10.8. USA Roadtripplanner is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. USA Roadtripplanner is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. USA Roadtripplanner is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar USA Roadtripplanner weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

USA Roadtripplanner kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie USA Roadtripplanner een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van USA Roadtripplanner onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van USA Roadtripplanner, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij USA Roadtripplanner, wanprestatie door leveranciers van USA Roadtripplanner waardoor USA Roadtripplanner haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van USA Roadtripplanner of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft USA Roadtripplanner tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat USA Roadtripplanner in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als USA Roadtripplanner, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan USA Roadtripplanner de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met USA Roadtripplanner voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van USA Roadtripplanner;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

USA Roadtripplanner zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die USA Roadtripplanner vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. USA Roadtripplanner behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien USA Roadtripplanner overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. USA Roadtripplanner zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en USA Roadtripplanner in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van USA Roadtripplanner worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van USA Roadtripplanner aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van USA Roadtripplanner.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door USA Roadtripplanner te leveren diensten voor rekening komt van USA Roadtripplanner, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN EN DIGITALE PRODUCTEN

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus of coaching al dan niet met referentie naar of volgens de methode van USA Roadtripplanner aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus of de coaching en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. USA Roadtripplanner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van USA Roadtripplanner in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. USA Roadtripplanner is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens USA Roadtripplanner, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. De klant krijgt toegang tot de coaching of de cursus na volledige betaling van de factuur.

14.5. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een cursus blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.6. De inhoud van de coaching of de cursus welke door USA Roadtripplanner worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de cursus of aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.7. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Per online cursus wordt aangegeven hoe lang de content beschikbaar blijft.

14.8. De door USA Roadtripplanner aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.9. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de online cursus/coaching en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @usaroadtripplanner en in beperkte mate.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen USA Roadtripplanner en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor USA Roadtripplanner alleen bindend indien en voor zover deze door USA Roadtripplanner uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien USA Roadtripplanner op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Zowel de klant als USA Roadtripplanner zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien USA Roadtripplanner hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij USA Roadtripplanner partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.8. De klant en USA Roadtripplanner zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, locatie Roermond bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen USA Roadtripplanner en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.